18 เม.ย. เวลา 05:10 • การเมือง

การกำหนดโทษของผู้สมัคร สมาชิกวุฒิสภา

ข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร (สว. ๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่ม ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อให้ผู้สมัคร
ในแต่ละกลุ่มใช้เป็นข้อมูลการเลือกและควรนำเอกสารดังกล่าวมาในวันเลือกด้วย
๗. วิธีการแนะนำตัวของผู้สมัคร
ผู้สมัครรับเลือกสามารถดำเนินการแนะนำตัวได้ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการสมัคร
๑) ผู้ใดสมัครเข้ารับการเลือกมากกว่า ๑ กลุ่ม หรือมากกว่า ๑ อำเภอ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๕ ปี (มาตรา ๖๗)
๒) ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด ได้สมัครรับเลือก
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,000 บาท และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๒๐ ปี (มาตรา ๗๔)
๓) ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
รับสมัครเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๕ ปี (มาตรา ๗๕)
๔) ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทำการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือก
หรือได้รับเลือก หรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนน หรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๒๐ ปี (มาตรา ๗๗)
(๑) จัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ทำการแนะนำตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
(๓) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๔) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ
ให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด
๕) ผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครรับเลือก หรือ
ไม่ลงสมัครรับเลือก เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกําหนด ๒๐ ปี (มาตรา ๗๙)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์ เรียบเรียง
โฆษณา