23 เม.ย. เวลา 00:09 • ปรัชญา

คุณค่าแห่งชีวิต

สายบัว วัดความลึกของน้ำ
คำพูด วัดภูมิปัญญาของคน
การกระทำ วัดคุณค่าของตน
ดีชั่วของคน วัดผล จากการกระทำ
ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์ เจมส์
โฆษณา