26 เม.ย. เวลา 07:14 • การเมือง

กฎระเบียบและข้อบังคับ การเลือก สว.

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัว
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัว
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“การเลือก” หมายความว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
“การแนะนำตัว” หมายความว่า การบอก ชี้แจง หรือแจกเอกสาร เพื่อให้ผู้สมัครอื่นรู้จัก
“เอกสารแนะนำตัว” หมายความว่า กระดาษ หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแนะนำตัว
“ผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร” หมายความว่า บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้สมัครที่ผู้สมัครยินยอมให้
ช่วยเหลือในการแนะนำตัว รวมทั้ง สามี ภรรยา และบุตร
“การแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การแนะนำตัวที่กระทำขึ้น
โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
เพื่อแนะนำตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือก
“ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำกรุงเทพมหานครด้วย
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ให้หมายความรวมถึง สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการอาจกำหนด ยกเว้นหรือ
ผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด ด
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสามารถแนะนำตัวตามระเบียบนี้ได้นับแต่วันที่
ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 5 ผู้สมัครสามารถให้ผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร ช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนำตัวได้
โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้ถือเป็นการแนะนำตัวของผู้สมัครนั้นด้วย
หมวด ๒
วิธีการแนะนําตัว
ข้อ ๗ การใช้เอกสารแนะนำตัวของผู้สมัคร ให้ใช้เอกสารไม่เกินขนาด เอ ๔
(ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร X ๒๙๗ มิลลิเมตร) สามารถระบุข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ใส่รูปถ่ายของผู้สมัคร
ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครเท่านั้น ไม่เกินสองหน้า
การแจกเอกสารแนะนำตัวตามวรรคหนึ่ง จะกระทำในสถานที่เลือกไม่ได้
ข้อ ๘ ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โดยให้ใช้
ข้อความตามเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครตามข้อ ๗ และเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้น
ข้อ ๔ ให้ผู้สมัครแจ้งชื่อผู้ช่วยเหลือผู้สมัครหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนวันดำเนินการ ยกเว้น สามี ภรรยา
หรือบุตร
กรณีที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับแจ้งเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจแจ้งให้ผู้สมัครดำเนินการใดเพื่อแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ดำเนินการตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจนำมาเป็นเหตุดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดได้
การแนะนําตัว
หมวด ๓
ข้อห้ามในการแนะนำตัว
ข้อ ๑๐ - ห้ามผู้สมัคร หรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับ
ข้อ ๑๑ นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีผลใช้บังคับ
ไปจนถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก ห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร
แนะนำตัวในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๒) ผู้ประกอบอาชีพทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชน หรือสื่อโฆษณา เช่น
นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร เป็นต้น ใช้ความสามารถ หรือวิชาชีพดังกล่าว เพื่อเอื้อประโยชน์
ในการแนะนําตัว
(๓) แจกเอกสารเกี่ยวกับการแนะนำตัวโดยวิธีการวาง โปรยหรือติดประกาศในที่สาธารณะ
(๔) แนะนำตัวโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่
(๕) แนะนำตัวทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี หรือสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึง
การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน นักข่าว หรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
(๖) จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ ห้ามผู้สมัครยินยอมให้ผู้สมัครอื่น กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใด
ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง เข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
วันที่ ๒๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
(นายอิทธิพร บุญประคอง)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
โฆษณา