พบเสือดาว จากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

"ผืนป่าใดมีสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่อาศัยอยู่ ย่อมเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในผืนป่านั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี"
เสือดาวหรือเสือดำ (Leopard : 𝑃𝑎𝑛𝑡ℎ𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑑𝑢𝑠) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กินเนื้อ (Order Canivora) วงศ์เสือและเเมว (Family Felidae) ในประเทศไทยมีรายงานการกระจายของสัตว์ป่าในวงศ์เสือและแมวจำนวน 9 ชนิด และจากการรายงานพบว่าในอุทยานแห่งชาติสาละวินมีการกระจายของสัตว์ป่าในวงศ์เสือและแมวจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เสือดาว แมวดาว และเสือไฟ
อุทยานแห่งชาติสาละวิน เป็นอุทยานแห่งชาติ มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ ทิวทัศน์และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าสาละวิน" ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตอำเภอสบเมย และ อำเภอแม่สะเรียง มีพื้นทีทั้งหมด 450,950 ไร่ (721.52 ตารางกิโลเมตร) มีพื้นที่ติดชายแดนระหว่างประเทศไทย และ ประเทศเมียนมา หลังจากรัฐบาลได้ยกเลิกสัมปทานป่าไม้แล้ว ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติสาละวิน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
นับเวลาตั้งแต่ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติจนถึงปัจจุบันกว่า 30 ปี (จากการบอกเล่าชาวบ้านพบว่าเคยเจอ รอยเท้าของเสือ แต่ไม่สามารถระบุชนิดได้ 'เสือดาว' จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสัตว์ผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติสาละวินในปัจจุบัน)
จากข้อมูลการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567 พบเสือดาวครั้งแรกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน แต่เนื่องจากอุทยานแห่งชาติสาละวินมีพื้นที่รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน และรอยต่อสหภาพเมียนมา เสือดาวที่พบในพื้นที่ประเทศไทยอาจมีพฤติกรรมการหากินข้ามไป-มา ระหว่างผืนป่าทั้งสองประเทศ และยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของเสือดาวในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถประเมินจำนวนประชากรที่เเน่ชัดได้
เสือดาวที่พบในประเทศไทย Subspecies Panthera pardus ssp.delacouri เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และมีสถานภาพเเนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically Endangered- CR) ตามการจัดสถานภาพสัตว์ป่าของ IUCN
ที่มา : อุทยานแห่งชาติสาละวิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
#อุทยานแห่งชาติสาละวิน #สบอ16สาขาแม่สะเรียง #แม่ฮ่องสอน #เสือดาว #กรมอุทยานแห่งชาติ
โฆษณา