17 พ.ค. เวลา 04:20 • ความคิดเห็น
สำหรับหนู/ดิฉัน ส่วนมากจะเป็นเรื่องรับรู้/จดจำ(บันทึก)ประสบการณ์, สังเคราะห์ต่อยอด/นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตน/ผู้อื่น
#ชีวิตสำคัญที่เป้าหมาย วิธีคิด และการกระทำ
โฆษณา