22 พ.ค. เวลา 05:48 • ปรัชญา
สวดมงสวดมนต์อะไรกัน สวดไปก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไร หรือถ้ารู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็นำเอาสิ่งที่รู้นั้นไปปฏิบัติซะก็จบ จะมานั่งสวดไปทำซากอะไรอีก
จริง ๆ สิ่งที่ชาวพุทธควรทำมีสั้นนิดเดียวคือ ทำดี เว้นชั่ว ทำใจให้บริสุทธิ์ มีแค่นั้น ทำดีก็คือ ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นตามกำลังความสามารถ เว้นชั่วก็คือ ไม่ทำในสิ่งที่เป็นโทษทั้งกับตัวเองและผู้อื่น ทำใจให้บริสุทธิ์ก็คือ ละกิเลส โลภ โกรธ หลง และสิ่งเศร้าหมองทั้งหลาย
เนี้ยะ เรื่องมีอยู่แค่เนี๊ยะทำไมไม่ไปทำ? จะทำแต่สิ่งที่ไร้สาระอยู่นั่นแหละ เช่นสวดมนต์อะไรเนี๊ยะ แบบนี้กี่ชาติจึงจะเข้าถึงนิพพาน?
โฆษณา