มุมมองสำคัญมากต่อการใช้ชีวิตให้ราบรื่น

เรามีมุมของเรา
คนอื่นก็มีมุมของเขา
แล้วมันจะมุมไหนดี
คนใจไม่ดีก็จะดื้อถือเอาตัวเองเป็นหลัก
คนใจดีก็จะยอมรับ เข้าใจ ผ่อนปรน
ที่จริงมันง่ายมากนะ
แค่ “ไม่เห็นแก่ตัว”
แค่ “ให้เกียรติ”
แค่ “รับผิดชอบ”
มันก็จะเป็นมุมมองที่ถูกเสมอ
การไม่เห็นแก่ตัวจะทำให้เกิดมุมเมตตา
การให้เกียรติจะทำให้เกิดมุมเคารพสรรพสิ่ง
การรับผิดชอบจะทำให้เกิดมุมดีงาม
คิดอะไร ทำอะไรไม่มีผิด มีจิตสาธารณะ
ไม่เห็นแก่ได้ ไม่เอาเปรียบ
แบบนี้...ชีวิตราบรื่น ไม่ต้องหงุดหงิด
ไม่ต้องมาคิดว่าใครถูกใครผิด
ตัดสินใจจะคิดจะทำอะไร
โปรดพิจารณาอนุมัติ
…มุมมองที่ไม่เห็นแก่ตัว
…มุมมองที่ให้เกียรติคนอื่น
…มุมมองที่รับผิดชอบต่อตัวเอง คนอื่นและโลกนี้
#ไทยแลนด์ #ทุกคน #วัยรุ่น #ปราจีนบุรี #สระแก้ว #ระยอง #นครพนม #ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ #วัดพระธรรมกาย #ธรรมะ #ธรรมทาน #บุญ #asia #shorts #word #thailand #international #foryou
Fwd
Perspective is very important to living life smoothly.
We have our corner
Other people have their angles.
And what angle would it be?
A person with a bad heart will be stubborn and take themselves for granted.
Kind people will accept, understand, and be lenient.
Actually it's very easy.
Just "selfish"
Just "respect"
Just "responsible"
It will always be the right perspective.
Selflessness creates a kindness angle.
Honoring will create a corner of respect for all things.
Taking responsibility creates a good angle.
Whatever you think, do nothing wrong, have a public mind.
Not selfish, not taking advantage
Like this...life goes smoothly Don't be upset.
No need to think about who is right and who is wrong.
Decide what to do
Please consider approving.
…a selfless perspective
...a perspective that honors others
…a perspective that is responsible for oneself Other people and this world
Fwd line
โฆษณา