#วิสาขประทีปมองโกเลีย ครั้งที่ 17

ในโคมวิสาขบูชา 1 โคม ที่เป็นของเราและหมู่คณะ และ ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานในครั้ง
⭕️ วัดจูง ฮุเร ดัชชอยลิง (Zuun khuree Dashchoilin monastery) ประเทศมองโกเลีย ร่วมกับองค์กร Peaceful Mind Foundation มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกายมองโกเลีย และWisdom power Foundation ได้จัดวิสาขบูชาจุดประทีป ครั้งที่ 17
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น.
ตามเวลาท้องถิ่น ณ วัดดัชชอยลิน อันเป็นวัดเก่าแก่แห่งกรุงอูลานบาตาร์ ที่มีอายุราว 200 ปี หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลีย
กิจกรรมในวันงานมีดังนี้ เมื่อท่านประธานสงฆ์ลามะ คือ ท่านเจ้าอาวาส ดัมบาจาว ชอยจินจาว, ดร. (Dambajav Choijinjav, Dr.)ได้กล่าวต้อนรับเปิดพิธี
จากนั้น พระครูวิเทศวชิรโสภิต (ชาญวิทย์ วรวิชฺโช) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมองโกเลีย ผู้แทน จากมูลนิธิธรรมกายประเทศไทย อ่านสารจากประธานมูลนิธิธรรมกาย จากนั้นคณะสงฆ์ และสาธุชนร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษาบาลี
ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทปรัชญาปารามิตาสูตร ภาษามองโกเลีย พิธีจุดโคมวิสาขประทีป ปฏิบัติธรรม และแผ่เมตตา อุทิศบุญกุศลร่วมกัน
ซึ่งครั้งนี้จะมีการจุดประทีปโคมลาน 1,117 ดวง โดยก่อนวันงานได้มีอาสาสมัครนักศึกษาชาวมองโกเลีย มีใจรักพระพุทธศาสนามา และคณะสงฆ์ลามะมองโกเลียร่วมเตรียมโคม เตรียมสถานที่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ในการนี้ พระครูวิเทศวชิรโสภิตที่ได้รับมอบจากศรัทธาสาธุชนชาวไทย น้อมถวายแด่ท่านลามะเจ้าอาวาส ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-มองโกเลีย 🇹🇭🇲🇳 และถือเป็นการศาสนสัมพันธ์ ครบรอบ 20 ปี ของวิชชาธรรมกายในประเทศมองโกเลีย โดยประดิษฐานคู่พระพุทธรูปองค์แรก เมื่อครั้งได้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย ณ วัดจุง ฮุเร ดัชชอยลิน ซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า 200 ปี
ขอน้อมนำบุญปลื้มๆจากแดนไกลมาฝากผู้มีบุญทั่วโลก ตลอดจนท่านผู้มีอุปการคุณ ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ 🙏🙏🙏
#ไทยแลนด์ #ทุกคน #วัยรุ่น #ปราจีนบุรี #สระแก้ว #ระยอง #นครพนม #ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ #วัดพระธรรมกาย #ธรรมะ #ธรรมทาน #บุญ #asia #shorts #word #thailand #international #foryou
#17th Mongolia Visakha Light
In 1 Visakha Bucha lantern that belongs to us and our groups around the world and would like to express our gratitude to the team for this time.
⭕️ Zuun khuree Dashchoilin monastery, Mongolia. In collaboration with the Peaceful Mind Foundation, Dhammakaya Foundation Wat Phra Dhammakaya Mongolia and Wisdom power Foundation organized the 17th Visakha Bucha Lantern Lighting Ceremony.
On Thursday, May 23, 2024 at 6:00 p.m.
local time at Duschoilin Temple, an ancient temple of Ulaanbaatar that is approximately 200 years old, one of the important landmarks of Ulaanbaatar, Mongolia.
Activities on the event day are as follows: When the President of the Lama Sangha, namely Abbot Dambajav Choijinjav, Dr. (Dambajav Choijinjav, Dr.) gave a welcome speech to open the ceremony.
Then, Phrakhru Witaed Vajirasopit (Chanwit Worawitcho), Abbot of Wat Phra Dhammakaya, Mongolia, representative from the Dhammakaya Foundation Thailand. Read a message from the President of the Dhammakaya Foundation Then the monks and the congregation chanted the Dhammacakkappavattana Sutta in Pali language.
Followed by a Buddhist chanting ceremony. Philosophy Paramita Sutta Mongolian language Visakha lantern lighting ceremony, practicing Dhamma and spreading kindness, dedicating merit together
This time, 1,117 lanterns will be lit. Before the event, there were Mongolian student volunteers. Have a love for Buddhism and the Mongolian Lama Sangha join in preparing the lanterns Prepare the place for offering as a Buddhist offering.
In this regard, Phrakru Witaed Vajirasophit received from the faith of Thai congregants. Bowing to the Abbot Lama on the occasion of the 50th anniversary of relations between Thailand and Mongolia 🇹🇭🇲🇳 and considered as religious relations, the 20th anniversary of Dhammakaya knowledge in Mongolia. by enshrining the first Buddha image pair When there was a revival of Buddhism in Mongolia at Jung Hure Duscheulin Temple, which is an ancient temple more than 200 years old.
I would like to bring good deeds from far away places to those who have good deeds all over the world. as well as those who are benefactors All faithful people who have joined in supporting this activity 🙏🙏🙏
โฆษณา