ล้างก้น ล้างใจ ไปนิพพาน ตอนที่ 2

ล้างนิสัย ไปนิพพาน
“วัตรต่างๆ ตามพุทธบัญญัติต้องให้พระนวกะ
และสามเณรรีบฝึกฝนตนตั้งแต่พรรษาแรก เพื่อป้องกันไม่ให้นิสัยมักง่ายใหม่เกิด เพื่อแก้ไขนิสัยไม่รอบคอบเก่าที่ติดมาจากครอบครัว เพราะหากปล่อยนิสัยไม่ดีเดิมๆ ทิ้งค้างไว้ ยิ่งนานวัน ยิ่งแก้ยาก ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งปลูกฝังนิสัยดีๆ ใหม่ให้เกิดขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานในการบำเพ็ญศีล ให้สะอาด บริสุทธิ์ อันเป็นไปเพื่อสมาธิและปัญญา พร้อมทั้งเร่งพัฒนานิสัยดีที่มีมาแต่เดิม
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย”
ทตฺตชีโว ภิกขุ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
#ไทยแลนด์ #ทุกคน #วัยรุ่น #ปราจีนบุรี #สระแก้ว #ระยอง #นครพนม #asia #shorts #word #thailand #international #funny #foryou #ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ #วัดพระธรรมกาย #ธรรมะ #ธรรมทาน #บุญ
Wash your butt, clean your heart, go to Nirvana, part 2
Clear your habits and go to Nirvana.
“Various observances according to the Buddhist precepts must be performed by the Buddha.
And novices hurriedly trained themselves from the first Buddhist Lent. To prevent new careless habits from arising To correct old imprudent habits that were inherited from the family. Because if you let old bad habits linger,
the longer the day goes on, the harder it will be to fix them. At the same time, you must speed up the cultivation of good habits. new to come into being This is to be the foundation for practicing the precepts to be clean and pure, which leads to concentration and wisdom. along with accelerating the development of good habits that were originally
Make it even better.”
Dattajivo Bhikkhu 7 November 2018
โฆษณา