18 มิ.ย. เวลา 05:21 • การศึกษา

บรรยาย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การป้องกันตนเองจากภัยสังคม ภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายในวัยเรียน การสร้างจิตสำนึกวินัยในตนเอง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567
โฆษณา