ความคิดเห็นบนคำถาม

หากไม่นับถือศาสนาแล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ ?
8 ต.ค. 2023 เวลา 07:32 • ปรัชญา • 16 คำตอบ
หลายอาจจะมองว่าไม่ หรือหลายคนอาจจะมองว่าใช่ เพราะมีฐานคิดต่างกัน สิ่งเหล่านั้นมาจากแผลในชีวิตของตนเอ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (16)
 • การนับถือศาสนาพุทธของผมทุกวันนี้ = การไม่นับถือ เพราะ เขาไม่สอนให้ยึดถือ แต่ถามว่าดีหรือไม่ในการไม่นับถือ ผมมองว่า ดีและไม่ดีนะ คือมันแล้วแต่คนมอง
 • ศาสนาทุกศาสนาไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดี ดังนั้นการเป็นคนดีหรือชีวิตจะดีขึ้นไม่เกี่ยวกับศาสนา แต่ศาสนาอาจจะมีความจำเป็นในการทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ ถ้าสังคมนั้นนับถือศาสนาเดียวกัน แต่ในถ้ามีหลายศาสนา สังคมนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะแตกแยกกันมากกว่า (ขึ้นอยู่กับว่าศาสนาไหนด้วย)
 • คนไม่นับถือศาสนาใดเลย ไม่ใช่คนไม่ดีเสมอ ยุคสมัยเปลี่ยน ศาสนาไม่มีความสำคัญสำหรับบางคนอีกต่อไป บางเรื่องบางตำนานในศาสนาดูเพ้อเจ้อและไม่มีเหตุผล ทำให้ไม่น่าเชื่อถือ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตสำนึก ถ้าเรามีสำนึกดี ทำแต่สิ่งที่ดีที่ควร ชีวิตจะดีขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาศาสนาใดเลย...
 • ผมคิดว่าอะไรดีก็นำไปใช้ได้หมดเพียงแต่เราไม่หมกมุ่นมากเกินไปก็พอ
 • ไม่นับถือก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตแต่อย่างใดชีวิตเราเราเลือกเดินเองได้มั่นทำความดีแค่นี้ชีวิตก็ดีขึ้นแล้ว
 • ศาสนาแค่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้เราประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเอง และคนอื่น ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี
  แต่ที่ความขัดแย้งในเรื่องศาสนา มันเกิดจากคนบางคนบางกลุ่มบิดเบือนคำสอนของศาสนา ทำให้คนที่เขามีความเชื่อในศาสนานั้นๆ แต่ไม่ได้รู้ลึกในแก่นของศ...
 • ไม่เห็นเกี่ยวกับศานาตรงไหน ชีวิตจะดีหรือไม่มันอยู่ที่ทัศนคติ การวางแผน และการพัฒนาตนเอง จะพระหรือบาทหลวงที่ไหนก็ไม่สามารถบังคับให้ใครลุกขึ้นมาทำชีวิตให้ดีขึ้นได้ ถ้าคนๆนั้นไม่มีใจจะทำ
 • ถ้าไปอยู่ตรงกลางดุลยภาพตรงฉนวนกาซ่า
  ตอนนี้ แล้วใช้คำถามกระทู้นี้มาเทียบเคียง
  แล้วไม่เอาข้างไหนเลยไม่เอาพี่เอลหรือพี่ไตล์
  เราก็ต้องเลือกข้างว่าเราจะอยู่ฝั่งไหน...
 • ชีวิตก็อาจดีขึ้นได้ แต่ในชีวิตจริงจะเป็นเรื่องยาก เพราะทุกคนเกิดมาต้องพบและแก้ปัญหา เจอความทุกข์ ศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีมีแนวทางในการดำเนินชีวิตแก้ปัญหาด้วย ขันติ มีหิริโอตตัปปะ รู้จักยับยั้งชั่งใจเพราะได้ฝึกจิตมาด้วยหลักธรรมคำสอน
 • แล้วแต่คน แต่ควรมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือความเชื่อให้ชีวิตมีความหวัง ไม่นับถึงศาสนาาจนับถือลักธิเบนคินก็ได้ แต่การไม่เอาอะไรเลย เปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ข้างในว่างเปล่าไม่ยินดียินร้ายกับอะไร ไม่ส่งผลดีในการอยู่รวมกับคนอื่นในสังคม