ความคิดเห็นบนคำถาม

เถรวาท vs มหายาน ตกลงแล้วแบบไหนดีกว่ากัน คนที่เลือกปฏิบัติตามแนวทางจะมีนิสัยแบบไหน และจริงๆแลัวปฏิบัติแบบไหนใกล้เคียงดั้งเดิมมากที่สุด ?
29 พ.ค. เวลา 07:31 • ความคิดเห็น • 16 คำตอบ
คำตอบ (16)
 • สุดยอดคำตอบ
  เราคิดว่าเราเกิดมาภายใต้การเลี้ยงดูของพุทธฝ่ายเถรวาท แต่เราก็ต้องติดสอยห้อยตามแม่และอาม่าไปทั้งวัดและศาลเจ้า โดยเฉพาะศาลเจ้าเป็นอะไรที่ขาดความสม่ำเสมอไม่ได้ และทุกอย่างต้องตามจารีต ดีตรงที่แม่และอาม่าไม่เคยสอนให้บนบานใดๆ และจะห้ามการบนบานด้วย เพราะทั้งแม่และอาม่าให้เหตุผลกับเราว...
 • เถรวาท เน้นนับถือคำสอน หลุดพ้นทุกข์(Change) เองตามมรรค8 ซึ่งไปได้สูงสุดถึงนิพพาน แต่จำนวนจะน้อยที่เป็นอริยะบุคคลได้
  มหายาน เน้นนับถือพระโพธิสัตว์ เน้นช่วยให้หลุดพ้นเยอะๆ เน้นปริมาณมากๆที่จะพ้นทุกข์(Suffering, Painful) ไม่เน้นนิพพาน...
 • พระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน​ ใครชอบแบบไหน(จริต)​ ก็ทำตามแบบนั้น
 • ผมไม่เลือกทางไหนทั้งนั้น สมัยพระพุทธเจ้าไม่มีนิกาย พระก็ไม่ได้มียศศักดิ์ เจ้าคณะอะไรก็ไม่มี ผมนับถือพุทธที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ใช่พุทธที่ประเทศไทยหรือใครกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
 • ถ้าเทียบกับแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
  ทั้งเถรวาท และมหายาน ไม่ดีทั้ง 2 ครับ
  คนแต่งขึ้นใหม่ นิกายนั้น นิกายนี้ สำนักนั้น สำนักนี้ เยอะแยะไปหมด ไม่ศึกษาคำพระศาสดา
 • แก่นแท้นั้นเหมือนกันคือการไม่ยึดมั่นถือมั่น ทุกสิ่งล้วนว่างเปล่าจากตัวตน ซึ่งทางมหายาน ก็จะมีบทสวดชื่อปรัชญามหาปริตาสูตร ว่าด้วยความว่าง และมหายานก็แตกไปเป็นมหายานสายเซ็นที่เผยแพร่ทางญี่ปุ่น เน้นการบรรลุทางจิตชนิดเฉียบพลัน ส่วนทางเถรวาทในบ้านเราก็แตกเป็น2นิกายคือมหานิกายกับธรรมยุ...
 • เคยอ่านมานานมากขอฟื้นความทรงจำว่าเถรวาทหรือหินยานมาเริ่มมีสมัยรัชกาลที่สี่ ก่อนนั้นมีเพียงมหายานพระมหากษัตริย์ของเราทรงปฏิบัติธรรมทุกพระองค์ ทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา ทรงฌาณหยั่งรู้ว่าต่อไปว่าผู้ปฏิบัติจะเสื่อม ทรงตั้งหินยานมาเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาแบบเคร่งในข้อวัตรปฏิบัต...
 • เถรวาท vs อาจาริยวาท
  *คำของเถระ(พระพุทธะ) vs คำของอาจารย์
  หินยาน vs มหายาน
  ยาน(พาหนะ)ลำเล็ก vs ยานลำใหญ่...
 • จะสายไหน หรือพุทธแท้รึเปล่า ทุกอย่างก็ไร้ตัวตนครับ
  อย่าไปยึดติดตรงนั้น เดี๋ยวจะตีกันเหมือนหลายศาสนา
  หัวใจจริงๆ คือ ธรรมะครับ ทั้งสองนิกายไม่มีอะไรต่างกันเลย
  ที่ต่างกันคือหลักปฏิบัติและ ปลายทาง ระหว่างอรหันต์กับนิพพาน...
 • ไม่เกี่ยวกับทางไหนดีกว่ากันฮะ เกี่ยวกับความเชื่อว่าควรจะเป็นมากว่าฮะ
  เถรวาทเชื่อว่าตายแล้วดับสูญเป็นธุลีชื่อเสียงรามาราตรีมิคงอยู่
  มหายานเชื่อว่าตายแล้วยังคงอยู่ยั้งยืนยงด้วยองค์ขันธุ์ห้า
  1