การคมนาคมและขนส่ง
  • 117
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 53
    สมาชิก
การคมนาคมขนส่ง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง