คติสอนใจ
  • 23
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 8
    สมาชิก
ข้อคิดที่ได้จากงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่สอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งทางตรง และทางอ้อม.