Nares Laopannarai

ข่าวเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน เทคโนโลยี
App Store สร้างเม็ดเงินในระบบกว่า 16 ล้านล้านบาท ในปี 2019 เท่ากับ เศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
Apple เผยว่า App Store ได้สร้างเม็ดเงินในอีโคซีสเต็ม หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า
519,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 16.2 ล้านล้านบาท ในปี 2019
ซึ่งเทียบเท่า GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศ
เม็ดเงินนี้ประเมินจากยอดบิลหรือยอดขายของธุรกรรมที่เกิดขึ้น...อ่านต่อ
หยวนดิจิทัล ถือโอกาสแจ้งเกิดในสถานการณ์โควิด-19ระบาด...อ่านต่อ