Blockdit Logo (Mobile)
S

Sasiwimon Wirojchewan

มีคำถามมากมายส่งเข้ามาหาผมทาง อินบ็อกซ์ ว่า…
- อยากอ่านหนังสือ แต่ไม่มีเวลา
- อยากทำงานเสริม แต่ไม่มีเวลา
- อยากประสบความสำเร็จ แต่ไม่มีเวลา
- อยาก…………………….. แต่ไม่มีเวลา
จะทำยังไงดี ?...อ่านต่อ