29 มิ.ย. 2021 เวลา 14:34 • ความคิดเห็น
อ่านอธิษฐานพระคัมภีร์ มีพระคำกล่าวว่า "พระวิญญาณนั้นเป็นที่ให้มีชีวิต เนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิต."
หมายความว่า ถ้าเรายินดีมาอ่านอธิษฐานเข้าสู่พระคำโดยใช้วิญญาณเราก็จะได้รับชีวิตของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นเข้าสู่ภายในเรา ไปสู่จิตของเราประกอบไปด้วยความคิด อารมณ์ และความตั้งใจ
โฆษณา