มีบัญชีอยู่แล้ว?
สังโยชน์ แบบเข้าใจง่าย
PODCAST 👇
ฌาน กับ พระโสดาบัน แบบเข้าใจง่าย✔
ฌาน กับ พระสกทาคามี แบบเข้าใจง่าย
วิญญาณ ภพ ชาติ ชรา ในปฏิจจสมุปบาท✔
วิญญาณ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึ้นในปฏิจจสมุปบาท
อ้างอิง
คัททูลสูตร ข้อที่256 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17
ปฐมสังโยชนสูตร ข้อที่200 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 16
สังโยชนสูตร ข้อที่13 พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่24

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    IChào
    สาธุครับ🙏 อนุโมทนาด้วยครับ🌈