11 มิ.ย. 2022 เวลา 05:17 • ไลฟ์สไตล์
ธรรมะสอนใจ ความรัก
👉 เบญจศีลหรือศีล 5  เหมาะสำหรับความรักช่วงแรก จะคอยสอน คอยกำกับไม่ให้รักตัวเองมากเกินไปจนเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่น ศีล 5 ยังเป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่นำทางมนุษย์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย
👉 ทิศ 6 เหมาะสำหรับความรัก ความปรารถนาดีต่อคู่รักของตน ด้วยความเมตตา เนื่องจากทิศ 6 เป็นหลักธรรมที่ใช้กับความสัมพันธ์ต่อบุคคลต่างๆ ด้วยความราบรื่น
ประกอบด้วย
ทิศเบื้องหน้าคือ บิดา มารดา
ทิศเบื้องขวาคือ ครูอาจารย์
ทิศเบื้องหลังคือ บุตรและภรรยา
ทิศเบื้องซ้ายคือ มิตรสหาย
ทิศเบื้องล่างคือ คนรับใช้และคนงาน
ทิศเบื้องบนคือ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์
👉 พรหมวิหาร 4 เหมาะสำหรับความรักที่มีแต่ให้ เป็นความรักที่ไม่มีข้อจำกัด ดั่งหลักธรรมที่ว่า “เมตตา” คือความรักปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข “กรุณา” คือเมตตาอย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ “มุทิตา” ยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข และสุดท้าย “อุเบกขา” คือ การวางใจให้เป็นกลาง
หลักธรรมทั้ง 4 ข้อเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่ทำให้ความรักเป็นรักอันบริสุทธิ์ได้
โฆษณา