การทำงานเป็นลูกจ้างเขาเป็นการเอาความทุกข์แลกเงิน.แต่ทุกข์มาก ทุกข์น้อยขึ้นอยู่กับหลายๆอย่าง เช่น ความสามารถ ทัศนคติ การไม่เพ่งโทษผู้อื่น เป็นต้น
1
โฆษณา