วัยรุ่นในที่นี้น่าจะหมายถึงคนรุ่นปลายๆของ Gen Y ไปถึงต้น Gen Z พวกนี้เป็นรุ่นลูกของ Gen X ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างดี มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีความคิดและแนวคิดเป็นของตัวเอง
เมื่อเปรียบเทียบกันคนรุ่นพ่อแม่ จะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้จะเลือกทำในสิ่งที่ชอบ และปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบ หลายครั้งกลายเป็นความหมกมุ่นกับความชอบ-ความไม่ชอบ ยึดติดกับความชอบ ไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่ไม่ชอบ ติดกับดักคำว่า “แพชชั่น”
ต้องการความชัดเจน ต้องการรู้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำ มีผลต่อตนเองอย่างไร คาดหวังผลในทันที (เช่น ถ้าทำงานล่วงเวลาก็ต้องได้ OT ไม่ได้คิดไปไกลถึงเงินก้อนโบนัสปลายปี เป็นต้น)
กล่าวโดยสรุป ความไม่อดทนของคนกลุ่มนี้คือ ไม่อดทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่อดทนต่อความไม่ชัดเจน และสิ่งที่ไม่เห็นผลในทันที
โฆษณา