1 ต.ค. 2022 เวลา 15:47 • การศึกษา
• มจร. ก้าวหน้า จดอนุสิทธิบัตรเครื่องจับยึดและพลิกถ่ายคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ รายแรกของโลก
2
มจร. จดอนุสิทธิบัตรเครื่องจับยึดและพลิกถ่ายคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
• พระสุธีรัตนบัณฑิต ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา”
2
เครื่องจับยึดและพลิกถ่ายคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
• เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาไทย
2
โครงการความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนา
• ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าว เกิดขึ้นจากปัญหาการอนุรักษ์ การจัดเก็บคัมภีร์ใบลานซึ่งมีจำนวนมากในสังคมไทย บางคัมภีร์มีอายุหลายร้อยปี ยากแก่การที่จะมาคัดลอก และถ่ายลงในไมโครฟิล์ม
2
• ปัจจุบันหลายหน่วยงานมีการถ่ายคัมภีร์ใบลานด้วยใช้กล้องดิจิทัลซึ่งใช้เวลาในการถ่าย 2 นาที ต่อการถ่ายและจัดเก็บ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวขึ้น
2
• โดยเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานพัฒนาจากระบบที่จัดเรียงใบลานให้เรียบ วางกระจกทับเพื่อให้คัมภีร์ธรรมเรียบสนิท
2
• จากนั้นถ่ายภาพอัตโนมัติ ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และพลิกเพื่อการถ่ายภาพในหน้าถัดไป จนกว่าจะหมดคัมภีร์ใบลานที่นำมาเรียง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 35 วินาที/ภาพ
3
• นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญามาแต่โบราณกาล
2
• สำหรับอนุสิทธิบัตรเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัล ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2
- เลขที่ 20043 วันที่ออกอนุสิทธิบัตร 8 สิงหาคม 2565 หลังจากขอยื่นคำขอจดสิทธิบัตร ในปี 2562
2
• อนึ่ง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต ได้ถวายรายงานผลการสร้างสรรค์ และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องพลิกคัมภีร์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2
ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องพลิกคัมภีร์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
• เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาสงฆ์นครน่าน เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในจังหวัดน่าน และภาคเหนือตอนบน
2
• มจร. คิด สร้างสรรค์พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานสังคมแห่งความเป็นธรรม
2

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา