การรู้สื่อ
แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน
ได้แก่
- การรู้คอมพิวเตอร์
- รู้เทคโนโลยี
- รู้สารสนเทศ และรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่สื่อหรือผู้รับสื่อ เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ ใช้มันให้เป็นประโยชน์ ทั้งในการเผยแพร่เรื่องราวข้อมูล ข้อเท็จจริง และการรับข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆ ในการดำเนินชีวิต
  • 1
โฆษณา