จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 (Constantine I) ค.ศ.272-337
กษัตริย์ มหาราชแห่งโรมันตะวันออก
จักรพรรดิ์คอนสแตนตินที่ 1
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 กำเนิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ประมาณปี ค.ศ.272 ครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฏาคม ค.ศ.306 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ.312 มีพระนามเต็มว่า “Flavius Valerius Aurelius Constantinus” หรือที่รู้จักว่า “คอนสแตนตินที่ 1”
พระองค์เป็นโอรสของจักรพรรดิคอนสแตนติอัส คลอรัส หรือ จักรพรรดิคอนสแตนตินอัสที่ 1 คอนสแตนติอัส คลอรัสทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันผู้ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ.293 ถึงปี ค.ศ.305
ในฐานะซีซาร์ร่วมกับจักรวรรดิแม็กซิเมียนระหว่างปี ค.ศ.305 ถึง 306 ในฐานะออกุสตุสทางตะวันตก และร่วมกับจักรพรรดิกาเลริอัสทางตะวันออก พระองค์ทรงได้รับฉายานามจากนักประวัติศาสตร์ไบแซนไทน์ว่า “Chiorus” (ผิวสีอ่อน) คอนสแตนติน คลอรัสทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์คอนสแตนติเนียน
คอนสแตนติอุส คลอรัส
และมีราชมารดาคือพระนางเฮเลน หรือ เฮเลนแห่งคอนสแตนติโนเปิลหรือที่รู้จักกันในนาม นักบุญเฮเลนา หรือ นักบุญเฮเลนาออกัสตา เป็นนักบุญในคริสต์ศาสนา
พระราชมารดาของพระองค์เป็นนักบุญที่เคร่งครีดและเชื่อมั่นในคริสต์ศาสนา และเชื่อกันว่าทรงเป็นผู้พบสัตยกางเขน(True Cross) เมื่อเดินทางไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็มและได้นำกลับมาด้วย
คุณูปการสำคัญที่คอนสแตนตินที่ 1 ทำไว้ในโลกนี้ก็คือการย้ายเมืองและสร้างเมืองหลวงใหม่ให้กับอาณาจักรโรมัน ซึ่งเมืองที่ใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อเมื่องนี้ก็สามารถดำรงและยิ่งใหญ่สืบต่อมาอีกยาวนาน
จากบนซ้าย: ทัศนียภาพของเยรูซาเลมเมื่อมองจากทิศใต้, ตลาดในเขตเมืองเก่า, มามิลลามอลล์, รัฐสภาอิสราเอล, โดมแห่งศิลา, ปราการแห่งดาวิด, กำแพงประจิม
ซึ่งตามตำนานของเมืองนี้มีเรื่องเล่ากันว่า เดิมชื่อเมืองไบเซนติอุม บิซัส(Buzas) แห่งเมการา (Megara) ได้นำชาวกรีกมาสร้างไว้ในราวศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล ภายหลังที่จักรพรรดิคอนสแตนตินได้ย้ายเมืองหลวงมายังเมืองไบแซนติอุมแล้ว ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นกรุงโรมใหม่ หรือ โนวา โรม(Nova Rome)
อย่างไรก็ดี ภายหลังที่จักรพรรดิคอนสแตนตินสิ้นพระชนม์ชีพในปี ค.ศ.337 กรุงโนวา โรมก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น คอนสแตนตินโนเปิล (Constantinople) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์
เมืองไบแซนดิอุม เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลเมติเตอร์เรเนียน เมืองนี้นักประวัติศาสตร์คาดกันว่าสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล
จักรวรรดิไบแซนไทน์ใน ค.ศ. 555 ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิยุสตินิอานุสที่ 1 ในช่วงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก (สีชมพูคือรัฐเมืองขึ้น)
โดยชาวกรีกต่อมาตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมัน เวลานั้นมีสภาพเป็นศูนย์กลางการค้าชั้นสอง
เมื่อถูกตั้งเป็นเมืองหลวงแล้วเมืองคอนสแตนติโนเปิลก็มีความสำคัญสูงสุดทางด้านการเมือง และถูกยกระดับให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชั้นหนึ่งอีกด้วย
กระทั้งในเวลาต่อมานั้นอาณาจักรโรมันตะวันตกและโรมันตะวันออกยังคงมีจักรพรรดิพระองค์เดียวกัน การแบ่งอาณาจักรออกเป็นสองส่วนนั้นเป็นเพียงการแบ่งเขตการปกครองเท่านั้น
กระทั้งในปี ค.ศ. 395 จักรพรรดิเธโอดอซีอุสที่ 1 (Theodosius I) ได้ทรงแบ่งอาณาจักรโรมันออกเป็น 2 ส่วน เพื่อพระราชทานให้แก่พระราชโอรส 2 พระองค์คือ เจ้าชายอาร์คาดิอุส (Arcadius) ได้ครองจักรวรรดิโรมันตะวันออก มีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวง
จักรพรรดิเธโอดอซีอุสที่ 1
ในขณะที่อาณาจักรโรมันตะวันตกได้ถูกทำลายและล่มสลายไปในปี ค.ศ.476 ซึ่งนำไปสู่ยุคมืดในยุโรป
ภายหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก นักประวัติศาสตร์ได้เรียกอาณาจักรโรมันตะวันออกว่า อาณาจักรไบแซนไทน์(Byzantine) ตามชื่อเมืองไบแซนติอุม(Byzantium) อาณาจักรไบแซนไทน์ได้หันมาสนใจภาษาและวัฒนธรรมของกรีก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในอนาโตเลียมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ามายึดครองอนาโตเลียในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล ภาษาละตินของโรมันจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยภาษากรีก และได้กลายเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในอาณาจักรไบแซนไทน์
Reference :
Constantine I : https://bit.ly/3z8bQzq
คอนสแตนติโนเปิล : https://bit.ly/3Dp2AJH
คอนสแตนติอุส คลอรัส : https://bit.ly/3spkOEU
เยรูซาเลม : https://bit.ly/3F70Oyn
จักรวรรดิไบแซนไทน์ : https://bit.ly/33kzSFb
จักรพรรดิเธโอดอซีอุสที่ 1 : https://bit.ly/3TLScRM
  • 3

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา