การแยกรูปแยกนามในพุทธศาสนาเขาทำกันอย่างไรครับ สนใจคครับ ผมมคนความรู้ในพุทธศาสนาน้อยครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ก่อนที่เรา จะไปพิจารณา เรื่องของขันธ์ห้า ที่เกี่ยวกับข้องกับสิ่งที่จิตเราอาศัยอยู่ จิตเราเป็นนามธรรม ..มาอาศัยภายในกายของคุณบิดามารดา ที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุนะโม ธาตพ่อธาตุแม่ผสมกันขึ้นมา ก่อตัวขึ้นมาโดยมีกรรมของเราที่รวบรวมอยู่กับธาตทั้งสี่เก็บเหมือนพิมพ์เขียว ..ก่อขึ้นมาเป็นรูปครบอาการสามสิบสองหรือไม่ครบ เนื่องด้วยกรรมที่เราสะสมมา ภายในรูป ก็มีเรื่องของนามธรรม ที่เรียก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ..
ในสิ่งที่เป็นนามธรรม..ภายในกาย..นั้นก็มีเรืองราวของอารมณ์ อยู่ด้วย ที่เรียกว่าอารมณ์ปรุงแต่ง ก็เป็นนามธรรม เป็นส่วนที่จับต้องไม่ได้ ส่วนเรื่องรูป รูปคนรูปสัตว์ ก็เรียกว่า .รูป มีทั้งรูปที่เห็นด้วยสายตาย และรูปมองไม่เห็นด้วยสายตา..เปรต อสุรกาย..
ในการที่จะไปแยก เรื่องราวต่างๆในสิ่งที่เป็นนามธรรมอยู่ในเรือนกาย..เราก็ต้องรู้จักจิตของเรานั่นพัวพัน อยู่ ..อาศัยอยู่ภายในรูป การรับรู้อะไรต่างๆของจิตเราต้องอาศัยช่องทางของวิญญาณทั้งหก ที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ จึงเป็นเรื่องราวของขันธ์ห้า
ขันธ์ห้านั้นเป็นเหมือนกรงเล็บเหยี่ยว ขยุ้มจิตของเราตัวเราอยู่ การที่เราจะรู้จักจิตของเราได้ เราก็ปฏิบัติธรรมขึ้นมา ในรอยทั้งสี่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยกิริยา ยืนเดินนั่งนอน ด้วยจิตมัชฌิมา จิตเฉย ..อารมณ์นึกคิดก็ปฏิเสธออกไป เพราะนั่นคืออารมณ์ ..คราวนี้..เราปฏิบัติตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เค้าบอกว่า..ให้ภาวนาพุทโธ ..ทำใจเราดี..ดีตรงที่จิตนิ่ง ไม่มีอารมณ์รบกวนจิต
นั่นก็คือจิตที่ท่านทำได้ จิตมันก็ว่าง เฉยๆ ไม่มีอะไร เป็นจิตของพระ แต่เนื่องด้วยจิตเรามันยังอยู่กับกรรม ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมให้จิตนั่นเป็นสมาธิ.. เราต้องกระทำขึ้นให้รู้จักจิต ..จิตที่ปล่อยวางได้ ไม่นึกคิดอะไรเลย เราก็ต้องกระทำให้เกิดสมาธิ จิตมีกำลัง ..ทำให้ได้รู้จัก คำว่าจิตนั่น อยู่เฉยๆ ไปจนถึงทำให้ได้ ในคำว่าจิต เป็นจิต..จิตดวงเดียวจิตเป็นหนึ่ง..เอกัคตาจิต
ทำกายนิ่ง จิตก็นิ่ง..ที่จะทำให้เรารู้เรื่องภายในกายที่เป็นนามธรรม อารมณ์นั่นความนึกคิด ก็เป็นนามธรรม เค้าจึงให้ปฏิบัติธรรม ให้ได้สมาธิ จิตถึงจะได้ ไปทำคำรู้จักสิ่งที่เป็นนามธรรม รู้จักวิญญาณทั้งหกเป็นไฟ เพราะอะไร
1
อารมณ์ที่เป็นนามธรรม ..นำพาจิตไปสร้างกรรมเป็นลักษณะอย่างไร ..อารมณ์นึกคิด..นั่นมาจากไหน .เค้าก็เรียนรู้จัก ในคำว่า กาย อารมณ์ จิต..รู้จักให้รู้จักกรรม..กรรมที่พาเกิดพาตาย เกิดตายนั่นเป็นอย่างไร แล้วจะหยุดเกิดจะต้องชำระสะสางกรรมที่อยกับธาตุทั้งสี่ให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ต้องกระทำอย่างไรให้ถูกวิธี ตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เรื่องของการสร้างทาบ บุญ บารมี ก็ต้องเรียนรู้ ว่าทานบุญบารมี นั่นหนุนนำจิตอย่างไร . การทำบุญอุทิศส่วนกุศล ..ทำอย่างไรจะให้ไปถึงผู้รับ ..ผู้ที่เรารู้จักจากโลกไปแล้ว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ให้เกิดเป็นการอโหสิกรรม ..ให้เกิดจากการอาฆาตมาดร้าย กลับกลายเป็นกัลยาณมิตร เกื้อกูลกัน ในทางที่ดี ..เพื่อหลุดพ้นบ่วงกรรม
เรื่องอารมณ์ ..เค้าก็ทำจิตไปจนเห็นอารมณ์นั่นเป็นอย่างไร จิตเห็นอารมณ์ ..(ไม่ใช้ตาเห็น)
เค้าก็ปฏิบัติธรรม ให้จิตรู้จัก กายที่มีคุณ รู้จักอารมณ์ที่เป็นไฟสามกองนั่น อารมณ์โลภโกรธหลงนั้นเป็นไฟ อารมณ์เป็นไฟ ..ต้องกระทำขึ้นปฏิบัติธรรมขึ้น ไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จัก ..ทำให้รู้จักด้วยจิตของตน ไปจนเห็นอารมณ์ ละอารมณ์ ดับอารมณ์ได้ นั่นคือผู้ที่ที่ทำได้ ..เหมือนว่า อารมณ์นั่นเกิดเป็นไฟลุกท่วมบ้าน ก็เอาจิตของตนมาดับไฟ ต้องทำอย่างไร จึงจะดับไฟได้ให้ประจักษ์
แนวทางในการพิจารณาขันธ์ห้า https://www.blockdit.com/posts/620e574ae75ebbcb9f659f83
  • 1
โฆษณา