6 ธ.ค. 2022 เวลา 13:20 • การศึกษา
สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565-2566
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งหลังจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางรัฐบาลได้มีการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อแบ่งเบาภาระภาษีให้กับคนไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2563 -2564
สำหรับในปี 2565 นี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกคน จะต้องทำการชำระภาษีแบบเต็มจำนวน 100% ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง เราจะมาสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกันค่ะ
โดยผู้ที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น แบ่งได้ตามประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 >> ที่อยู่อาศัย
📌 ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำหรับอยู่อาศัย ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่ววันที่ 1 ม.ค. ของปีภาษีนั้น
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
🔹 0-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
🔹50-75 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
🔹75-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
🔹100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
📌 ผู้เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่ววันที่ 1 ม.ค. ของปีภาษีนั้น
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
🔹0-10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
🔹10-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.02% หรือคิดเป็นล้านละ 200 บาท
🔹50-75 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
🔹75-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
🔹100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
📌 ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
🔹0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.02% หรือคิดเป็นล้านละ 200 บาท
🔹50-75 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
🔹75-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
🔹100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
กรณีบ้านเช่า – ห้องเช่า หากปล่อยเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปีจะถือว่าเป็นการใช้เพื่ออยู่อาศัย จึงเริ่มคำนวณภาษีที่อัตรา 0.02% เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้เช่ามากเกินไป แต่หากเป็นการเช่าแบบรายวัน จะถือว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงเริ่มคำนวณภาษีที่อัตรา 0.30%
อ้างอิง : ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
ประเภทที่ 2 >> ที่ดินเกษตรกรรม
📌 บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
🔹0-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
🔹50-125 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.01% หรือคิดเป็นล้านละ 100 บาท
🔹125-150 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
🔹150-550 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
🔹550-1,050 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.07% หรือคิดเป็นล้านละ 700 บาท
🔹1,050 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
📌 นิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
🔹0-75 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.01% หรือคิดเป็นล้านละ 100 บาท
🔹75-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
🔹100-500 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
🔹500-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.07% หรือคิดเป็นล้านละ 700 บาท
🔹1,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
ประเภทที่ 3 >> ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆ
ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอาหาร ออฟฟิศ โรงแรม สำนักงาน ฯลฯ
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
🔹0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3% หรือคิดเป็นล้านละ 3,000 บาท
🔹50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4% หรือคิดเป็นล้านละ 4,000 บาท
🔹200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5% หรือคิดเป็นล้านละ 5,000 บาท
🔹1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.6% หรือคิดเป็นล้านละ 6,000 บาท
🔹5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.7% หรือคิดเป็นล้านละ 7,000 บาท
ประเภทที่ 4 >> ที่ดินว่างเปล่า
ผู้เป็นเจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
🔹0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3% หรือคิดเป็นล้านละ 3,000 บาท
🔹50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4% หรือคิดเป็นล้านละ 4,000 บาท
🔹200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5% หรือคิดเป็นล้านละ 5,000 บาท
🔹1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.6% หรือคิดเป็นล้านละ 6,000 บาท
🔹5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.7% หรือคิดเป็นล้านละ 7,000 บาท
thainewsonline
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากชำระล่าช้า หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยง ก็จะต้องได้รับโทษ
ดังนั้น หากตรวจสอบตามเงื่อนไขแล้วพบว่าตนเองอยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็ควรที่จะดำเนินการชำระให้ตรงตามวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อไม่ให้ถูกปรับและมีโทษในภายหลัง
โดยสามารถไปชำระได้ที่สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่บ้านหรือที่ดินตั้งอยู่ ภายในเดือนเมษายนของทุกปีนะคะ
อ้างอิง :
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ 😊
ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา