การสื่อสารวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติได้อย่างไร
การสื่อสารวิทยาศาสตร์มันจะทำให้คนในสังคมเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์จะช่วยให้ประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นมีคนจนน้อยลงระบบสาธารณสุขต่างๆก็จะดีขึ้นและคนมีวุฒิภาวะมากขึ้น
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร คือว่าวิทยาศาสตร์ทำให้เราสามารถสร้างเทคโนโลยีได้เองในชาติของเราเอง ราคาการพัฒนานวัตกรรมถูกลง ทำให้ประเทศเหลือเงินมากขึ้น และเงินตรงนี้สามารถใช้ในการพัฒนาสิ่งอื่นๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน
เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศของเรา จะนำไปสู่การจ้างงานที่มากขึ้น ทำให้คนไทยมีงานทำมากขึ้นมีเงินมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาแผนกลยุทธของประเทศของเราด้วย โดยสื่อสารความจำเป็นของการใช้วิทยาศาสตร์ ประเทศต้องการวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศอย่างไรและทำให้นักวางแผนนโยบายได้เห็นความสำคัญในการจัดสรรเงิน
งบประมาณในการลงทุนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ
การสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้คนในชาติเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
แม้รัฐบาลที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่คนในชาติจำนวนมากก็ยังไม่เข้าใจ องค์กรและสถาบันต่างๆในสังคมร่วมมือกันสร้างทัศนคติมโนคติและความเชื่อที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างไร วิทยาศาสตร์สำคัญในการที่จะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้น คนจนมีจำนวนน้อยลง สาธารณสุขดีขึ้น รวมทั้งคนมีวุฒิภาวะมากขึ้นด้วย
ตัวอย่างเช่น เรื่องภาวะโลกร้อน แม้นักวิทยาศาสตร์พยายามสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของภาวะโลกร้อน แต่ด้วยภาษาในการสื่อสารที่เข้าใจยากทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากยังรู้สึกว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ไกลตัว
แล้วไม่สนใจที่จะร่วมมือแก้ปัญหา ทำให้รัฐบาลต้องพยายามหาวิธีแก้ไข ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้งบประมาณก้อนใหญ่ ต้องออกมาตรการเพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย
ในทางกลับกันหากนักวิทยาศาสตร์สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและทำให้ประชาชนตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่กำลังตามมา เช่นผลกระทบในเชิงสังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประชาชนก็จะยินดีร่วมมือด้วย
รัฐบาลก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องทุ่มงบประมาณมหาศาล เพื่อจัดการกับปัญหานี้
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันสื่อมวลชนเองก็ต้องปรับตัว
แสดงความคิดเห็นของคุณ...