บริหารงานด้วย KPI, OKR, และ Action plan monitoring โดยมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เน้นผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา