Structure Innovation บริหารทีมงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ห้องเรียนผู้ประกอบการ ชวนทุกท่านมาเรียนรู้ นวัตกรรม 10 รูปแบบ ผ่านคลิปความรู้ Series "Grow Your Business with Innovation" ใน EP นี้มาเรียนรู้เรื่อง Structure Innovation

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา