โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกัน
ความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรก็คือ
บุคลากรเล่นไม่เข้าขากัน ไม่เป็นทีม ขาดการมีส่วนร่วม
มองเป้าหมายคนละภาพ ไม่สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน
ขาดความเป็นเอกภาพ ไม่เป็นหนึ่งเดียว
จึงขาดพลังร่วม ไม่เป็นปึกแผ่น
ส่งผลให้ทีมงานขาดความเข้มแข็ง
แล้วรากของปัญหาคืออะไร
เพราะในการสื่อสาร บุคคลมักเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
ใจจึงไม่เปิดกว้างรับฟัง นำไปสู่ความไม่เข้าใจกัน ไม่ไว้ใจกัน
หวาดระแวง ขาดความเชื่อมั่นต่อกัน
นั่นเป็นเพราะ ทีมงานไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน เพราะขาดศรัทธา
เมื่อไม่ยอมรับกัน ก็ขาดการมีส่วนรวม
การทำงานก็ไม่เป็นทีม ไม่เป็นหนึ่งเดียว องค์กรก็ไม่เข้มแข็ง
ดังนั้น องค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรจึงต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกัน
บนฐานของการเห็นคุณค่าในความแตกต่าง
ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย ทฤษฎีตัวตน Self Theory ที่ว่า
มนุษย์คือชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนตัวตนที่ต้องการคุณค่า
การเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนำไปสู่การเปิดใจกว้างรับฟัง
การฟังโดยให้อีกฝ่ายเป็นศูนย์กลางจะสะท้อนถึงการให้คุณค่า
และ “ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”
การเห็นคุณค่าในความแตกต่างนำมาซึ่งศรัทธา
ศรัทธาจึงเป็นรากฐานสำคัญของทีมงานเข้มแข็ง
Hipot การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
Integral Human Potential Transformation
4 มิติ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน
#ศรัทธา #ศักยภาพ #ความเข้าใจ #การทำงานเป็นทีม #การมีส่วนร่วม #ทีมงานเข้มแข็ง #ภาวะผู้นำ #การเปลี่ยนแปลง #การสร้างองค์กรให้สอดคล้อง #ทฤษฎีตัวตน #Self Theory #ตัวตน
#คุณค่ามนุษย์ #การเห็นคุณค่าในความแตกต่าง #การเปิดใจกว้างรับฟัง #รากฐานของศรัทธา #อารมณ์ร่วม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...