15 มี.ค. 2023 เวลา 14:33 • ปรัชญา
ตามนั้น ถ้าการเฆี่ยนตีชีวิตหมายถึงความทะยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุด หมดสิ้นความทะยานอยาก ทุกอย่างก็แค่เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บและตายในสังสารวัฎนี้ก็เท่านั้น
โฆษณา