ดูแลแบบองค์รวม บนพื้นฐานทำตัวเองให้มีความสุข เพุราะเชื่อว่าถ้าเรามีความสุขได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้ดีเช่นกัน
1
นอกจากการดูแลตัวเองให้ดีทั้งกายและใจ พึ่งพาตัวเอง ไม่เป็นภาระกับคนรอบข้างแล้ว เรายังต้องไม่เบียดเบียนบุคคลภายนอกด้วย เพราะเราก็ยังอยู่ในสังคมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่
ส่วนตัวปฏิบัติตนอย่างมีวินัยในการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง บริหารเงินทองให้พอเพียงกับการใข้ชีวิต มีกิน ทีใข้ตามอัธยาศัย
สวดมนตร์ทุกวันให้ใจสงบ มีสติใดการดำเนินกิจกรรมประจำวัน นี่ละการดูแลตัวเองแบบองค์รวมคะ
1
  • 1
โฆษณา