30 พ.ย. 2023 เวลา 10:26 • การศึกษา
สมัยก่อนคนจะเข้าถึงความรู้และ
มีความสนใจใคร่รู้ต้องเป็นชนชั้น
เจ้านายในรั้วในวังหรือคนที่รับใช้
ใกล้ชิดกับท่านเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา
เพื่อนำมาใช้ในงานส่วนชาวบ้านถือว่า
ยังห่างไกลเพราะแหล่งความรู้มาจาก
การเป็นนักสังเกตุปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติเพราะต้องนำมาใช้ในการ
ดำรงชีวิต
โฆษณา