10 เม.ย. เวลา 15:43 • การศึกษา

Dashboard รายงานผู้รับประโยชน์จากโมเดลแก้จนเกษตรมูลค่าสูง จ.สกลนคร

ระบบรายงานข้อมูล ผู้ได้รับประโยชน์จากโมเดลแก้จนเกษตรมูลค่าสูง ฯ ข้อมูลเมื่อ เดือน ธ.ค. 2566 โครงการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตเกษตรมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มครัวเรือน เพื่อดูความหนาแน่นของปัญหา ตามเส้นแบ่งความยากจน (Poverty Line , 2563) ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
ระดับ 1 กลุ่มมีรายได้น้อยกว่าเส้นความยากจน (<2,762 บาท/คน/เดือน)
ระดับ 2 กลุ่มมีรายได้มากกว่าเส้นความยากจนน้อยกว่า 40% ที่จนที่สุด (2,763 - 5,346 บาท/คน/เดือน)
ระดับ 3 กลุ่มมีรายได้มากกว่า 40 % ที่จนที่สุดน้อยกว่าเส้นมัธยฐาน (5,347 - 6,531 บาท/คน/เดือน)
ระดับ 4 กลุ่มที่มีรายได้มากกว่าเส้นมัธยฐาน (>=6,532 บาท/คน/เดือน)
ติดตามได้ที่ https://www.1poverty.com

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา