24 เม.ย. เวลา 08:00 • สุขภาพ

Well-Being Odyssey - Healthy Full Day

“ข่าวดีคืออนาคตยังไม่ได้ถูกเขียนขึ้น และเราในวันนี้มีบทบาทอย่างมากในการออกแบบอนาคตที่ต้องการ”
คุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตอาวุโส ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales LAB by MQDC เน้นย้ำถึงความสำคัญของการคิดเชิงอนาคตระหว่างช่วงเสวนา From Foresight to Function - กางแผนที่ ชี้เข็มทิศ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้คนต้องทำอย่างไร เพื่อยกระดับอนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในงาน Well-Being Odyssey - Healthy Full Day เปิดตัวงานวิจัย อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Health and Wellness in Thailand 2033)
FutureTales LAB ในฐานะศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เฝ้าติดตามสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มแห่งอนาคตเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองและภาคอสังหาริมทรัพย์ในการยกระดับสุขภาพและสุขภาวะ โดยมองว่าการพัฒนาเพียงสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่สุขภาวะ เช่น โรงพยาบาล ลานกิจกรรม ศูนย์กีฬา เป็นต้น ไม่เพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์และความเสี่ยงด้านสุขภาพและสุขภาวะของผู้คนในอนาคต
หนึ่งในเมกะเทรนด์สำคัญจากงานวิจัย อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Health and Wellness in Thailand 2033) คือ วิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Climate Polycrisis) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสุขภาวะของผู้คนในทุกมิติ FutureTales LAB by MQDC จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มคาดการณ์ภัยพิบัติ Urban Hazard Studio เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก 4 ภัยธรรมชาติสำคัญ
ได้แก่ อุทกภัย สึนามิ ปรากฎการณ์โดมความร้อน และฝุ่น PM 2.5 เป็นตัวอย่างในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันอนาคตที่พึงประสงค์ ได้แก่ การตอบสนองต่อวิกฤติการณ์สาธารณสุข (Public Health Crises and Response) และการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขภาพและสุขภาวะ (Healthy Space and Wellness Design)
ทั้งนี้ อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทยจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน สอดคล้องกับภาพอนาคตที่ 4 รุ่งอรุณสำหรับสุขภาวะ (Dawn for Wellness) ซึ่งกล่าวถึงบทบาทของภาคเอกชนและประชาสังคมทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
เช่น The Forestias by MQDC ซึ่งเป็นโครงการภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการดำรงอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพชีวิต โครงการ The Aspen Tree ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นต้น
ดังนั้น การจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือที่พักพิงเพื่อสุขภาวะระดับโลก จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดภาพอนาคตที่ชัดเจนและย้อนกลับมาออกแบบเพื่อผลักดันปัจจุบัน จึงจะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นจริงได้
ติดตามอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้จาก: https://www.futuretaleslab.com/research/futuresofhealthandwellness2033
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC
#FutureTalesLAB #WellBeingOdyssey #FuturesofHealthandWellness #FuturePossible #MQDC
โฆษณา