ภาษาต่างประเทศ
  • 286
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 32
    สมาชิก
ภาษาต่างประเทศ (Foreign language) ภาษาอื่น ๆ ที่บุคคลหนึ่งไม่ได้ใช้สื่อสารพูดคุยในเวลาปกติ