blockchain
  • 169
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 249
    สมาชิก
"Blockchain" เทคโนโลยีตัวช่วยด้านความปลอดภัย (Security) และความน่าเชื่อถือ (Trust) ในการทำธุรกรรมการเงินโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง