ความสำเร็จ
  • 232
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 59
    สมาชิก
ความสำเร็จ คือ การบรรลุผลของเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายหนึ่งๆ มีความหมายตรงกับ ภาษาอังกฤษ คำว่า SUCCESS