ความคิดเห็นบนชุมชน
วัฒนธรรม
  • 271
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 300
    สมาชิก
วัฒนธรรม เป็นการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรมภูมิปัญญาทั้งหมดที่ได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอด และเจริญสืบต่อได้