iEnergyGuru

สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
World Energy Media and Education House ความรู้ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ข่าวสำคัญวงการพลังงานทั่วโลก
Heat Losses in Steam Generation System
หม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลักสำคัญในระบบผลิตไอน้ำ (Steam generation system) ความร้อนส่วนใหญ่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะน้ำเป็นไอน้ำตามความดันต่าง ๆ ที่โรงงานต้องการใช้งาน อย่างไรก็ตามก็ยังมีความร้อนสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไอน้ำด้วย
ความร้อนสูญเสียจากกระบวนการผลิตไอน้ำ (Heat Losses in Steam Generation System) ทั่วไป เมื่ออุณหภูมิของน้ำที่ป้อนเข้ามีอุณหภูมิสูงประมาณ 80 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะเ...ดูเพิ่มเติม
วิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงงานหรืออาคาร (Energy Audit) ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่...อ่านต่อ