🙏 ผลการสำรวจของ LinkedIn พบว่า

กว่า 77% ของนายจ้างมองหาทักษะมากกว่าประสบการณ์ และตำแหน่งงานที่ผ่านมา ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ได้แ
⭐️1 ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
⭐️2 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
⭐️3 ทักษะด้านการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร
⭐️4 ทักษะด้านความยืดหยุ่นและปรับตัว
จะเห็นว่า ทักษะข้อ 1 – 2 ต้องอาศัยการเรียนรู้ใหม่ให้มีทักษะก่อนถึงจะลงมือทำได้ แต่ข้อ 3 – 4 ต้องลงมือทำก่อนเพื่อเก็บประสบการณ์จนเกิดเป็นทักษะ
ทั้งนี้ 2 ข้อแรก คือทักษะที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงจะสามารถนำมาใช้ทำงานได้ เป็นประเด็นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าทักษะสำคัญกว่าประสบการณ์ เนื่องจากโลกการทำงานยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ความรู้และทักษะที่ล้าสมัยอาจไม่เพียงพอต่อการทำงาน
อย่างไรแล้ว ประสบการณ์ก็ยังคงมีความสำคัญ เพราะช่วยให้คนทำงานสามารถเรียนรู้จากการทำงานจริงและเข้าใจกระบวนการทำงานของแต่ละงาน ช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองได้ด้วย
⭐️⭐️⭐️ สรุปแล้วทักษะและประสบการณ์จึงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน นั่นคือ ทักษะจะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะที่ประสบการณ์จะช่วยให้คนทำงานเรียนรู้และเติบโตในสายอาชีพของตนเองได้
แนวทางการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานยุคปัจจุบัน
✨ 1 เรียนรู้ทักษะใหม่อยู่เสมอ ทั้งเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
✨ 2 ฝึกฝนทักษะเป็นประจำ ช่วยให้เราพัฒนาทักษะได้ชำนาญและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
✨ 3 หาโอกาสลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้และเข้าใจทักษะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
✨ 4 พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เพื่อความสำเร็จในสายอาชีพ
สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR
👉 อีเมล : hrbuddybyjobbkk@gmail.com
#jobbkk #hr #hr2024 #HRTrends2024 #นายจ้าง #คนทำงาน #HRBuddy
โฆษณา