Empathy Skill คือ ทักษะการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น

โดยไม่ตัดสินหรืออคติ แต่มีความรู้สึกร่วมไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถมองในมุมของอีกฝ่ายได้อย่างแท้จริง คือ มองในมุมที่เราเป็นเขาแล้วจะรู้สึกอย่างไร เช่น กรณีเกิดสถานการณ์เชิงลบ ถ้ามี Empathy Skill เราจะเข้าใจและอยากเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหากับเขา ไม่ใช่แค่รู้สึกเห็นใจหรือสงสารแล้วปล่อยให้เขาเผชิญปัญหาเพียงคนเดียว
Empathy Skill ส่งผลให้พนักงานทำงานร่วมกันได้ราบรื่น สร้างความจงรักภักดี (Loyalty) การมีส่วนร่วม (Engagement) และรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนานขึ้น (Retention) เพราะบรรยากาศการทำงานที่ดีไม่ได้หากันได้ง่าย ๆ อีกทั้งส่งผลให้เข้าใจความต้องการลูกค้ามากขึ้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มโอกาสเติบโตให้องค์กรและความก้าวหน้าของพนักงานอีกด้วย
❤ 5 วิธีสร้าง Empathy Skill ให้เกิดขึ้นในองค์กร
⭐ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความไว้วางใจ พนักงานต้องรู้สึกไว้ใจกันและกัน เพื่อเปิดใจและแบ่งปันความรู้สึกได้อย่างแท้จริง วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความไว้วางใจ เช่น การสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา แต่สื่อสารกันด้วยเหตุผลเท่านั้น แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวชัดเจน, การให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพนักงานทุกคน หรือให้ความคุ้มครองกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
⭐ 2 ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง ทั้งความหลากหลายด้านวัฒนธรรม, เพศ, วัย, สถานะทางสังคม และอื่นๆ พนักงานต้องเรียนรู้ให้เข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ เพื่อเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้อง
⭐ 3 จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Empathy Skill เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการ ความสำคัญ รวมถึงประโยชน์ของEmpathy Skill พร้อมฝึกฝนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
⭐ 4 สร้างโอกาสให้พนักงานได้ทำงานร่วมกัน การทำโครงการที่จะเป็นผลงานร่วมกัน งานจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการทำงานเป็นทีม ซึ่งทีมที่ดีก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เข้าใจมุมมองของผู้อื่นให้มากขึ้น เข้าใจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย รวมถึงเข้าใจปัญหา ที่มาของปัญหาต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร จะแก้ไขอย่างไร จะช่วยกันป้องกันปัญหาอย่างไร
⭐ 5 ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร : การสื่อสารที่ดีเป็นพื้นฐานของ Empathy Skill พนักงานควรฝึกฝนทักษะการสื่อสารของตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น อาจเป็นกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาการทำงาน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไร จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ได้ยังไงบ้าง
สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR
👉 อีเมล : hrbuddybyjobbkk@gmail.com
#jobbkk #EmpathySkill #ทักษะความเห็นอกเห็นใจ #HR #HRBuddy
โฆษณา