❤ Empathy Skill (ทักษะความเห็นอกเห็นใจ) คุณสมบัติสำคัญที่ HR ต้องมี

เพื่อการบริหารจัดการบุคคลในองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้าใจ เห็นใจ พร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างความจงรักภักดี (Loyalty) เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น (Engagement) พนักงานอยากอยู่กับองค์กรนาน ๆ (Retention) ลดปัญหาลาออกเร็ว
Empathy Skill เป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้ และต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เรามีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติจนเป็นนิสัย เรียกได้ว่าอยู่ในสายเลือด HR ไปแล้ว สมัครใจที่จะทำ เพื่อประโยชน์ของพนักงานและองค์กร
❤ 4 คุณสมบัติ HR ที่มี Empathy Skill ใครยังไม่มี เริ่มได้วันนี้เลยค่ะ
⭐ 1 รับฟังพนักงานแบบ Active Listening เพื่อเข้าใจปัญหาและพร้อมเข้าไปแก้ไข : มีความตั้งใจรับฟังปัญหาพนักงานอย่างแท้จริง มีความเป็นกลาง ไม่อคติด้วยความรู้สึกส่วนตัว แต่นำมาวิเคราะห์ว่า ปัญหาคืออะไร สาเหตุ วิธีแก้ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร และ HR จะเข้าไปร่วมแก้ไขได้ยังไงบ้าง ส่วนนี้จะส่งผลให้พนักงานกล้าที่จะเปิดใจและแชร์ความคิดเห็นมากขึ้น ปัญหาในองค์กรก็ลดลง
⭐ 2 เป็นฝ่ายเข้าหาพนักงาน เพื่อรู้ถึงความต้องการ และนำมาวางแผนพัฒนาพนักงานได้ตรงจุด : HR ต้องสนิทกับพนักงานทุกคนและเป็นฝ่ายเข้าไปพูดคุยทำความรู้จัก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้ถึงความต้องการหรือปัญหาของพนักงานที่แตกต่างกัน และนำมาวางแผนพัฒนาพนักงานได้ตรงจุด แก้ปัญหาตั้งแต่ระยะแรกหรือตั้งแต่ปัญหายังไม่เกิด
⭐ 3 พร้อมให้คำปรึกษา ทำให้พนักงานรู้สึกว่า HR คือ “เพื่อนที่คุยกันได้” : จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีคุณสมบัติ 2 ข้อดังกล่าว HR ต้องเป็นคนที่พนักงานไว้ใจ และรู้สึกว่าเมื่อเข้ามาปรึกษาแล้วจะได้รับความช่วยเหลือ
⭐ 4 ให้ความสำคัญ เข้าใจและเห็นใจพนักงานเท่ากันทุกคน : ต้องทำให้เห็นว่า HR และพนักงานทุกตำแหน่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการทำงานเช่นเดียวกัน ไม่มีใครได้สิทธิพิเศษใด ๆ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นหรือหากใครต้องการความช่วยเหลือ HR ก็ให้ความสำคัญและพร้อมเข้าไปช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR
👉 อีเมล : hrbuddybyjobbkk@gmail.com
#jobbkk #EmpathySkill #ทักษะความเห็นอกเห็นใจ #พนักงานลาออกเร็ว #พนักงานลาออกบ่อย #HR #HRBuddy
โฆษณา