20 มี.ค. เวลา 02:36 • ไลฟ์สไตล์
๑.มองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะ
๒.ต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
๓.เห็นความสำคัญของตนเอง
๔.ต้องการทำประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
๕.ถูกผู้อื่นสบประมาทจึงรับคำท้า
1
โฆษณา