ดนตรี
  • 386
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 112
    สมาชิก
เสียงและโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง