ดนตรี
  • 240
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 14
    สมาชิก
เสียงและโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง