มีบัญชีอยู่แล้ว?
สุขภาพจิต
  • 313
    โพสต์
  • 11
    คำถาม
  • 42
    ผู้ติดตาม
"สุขภาพจิต" (Mental Health) สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ และความคิด ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เพื่อให้ดำรงชีวิตเป็นปกติสุข