พุทธวจน

bhudhavutjana
  • 5
    โพสต์
พุทธวจน ธรรมจากพระโอษฐ์ แนวคิดในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของตถาคต
เมื่อสามารถสะสมกำลังสติสัมปชัญญะ
เพาะบ่มได้มีกำลังพอนะ
ก็จะเกิดสภาวะรู้ตื่นเบิกบาน
ธรรมทั้งหลายก็จะ.....อ่านต่อ
"อย่าผูกพันกับอดีต หรืออนาคต"
สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรทำความผูกพัน
เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง
แม้กระทำความผูกพันและหมายมั่นให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบัน ก็เป็นไปไม่ได้...ดูเพิ่มเติม
พู่กันแต้มเลือด
อย่าแขวนตัวเองกับอดีตให้ผูกรัดอย่าผูกรัดอนาคตด้วยใจที่มั่น
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 🙏
ความหวั่นไหว ย่อมไม่มีแก่บุคคล
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ปัสสัทธิ ย่อมมี
เมื่อปัสสัทธิมี ความน้อมไป ย่อมไม่มี...ดูเพิ่มเติม
พู่กันแต้มเลือด
ตราตรึงหทัย
ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร?
ปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมชาติ ธรรมหมวดหนึ่งหรือหลักความจริงซึ่งเป็นเรื่องปิดไว้ พระองค์มาตรัสรู้ความจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วใช้ปัญญาค้นโดยรู้จักธรรมชาติที่แท้จริง สิ่งเหล่านี้เกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์...อ่านต่อ
พงศ์เล่าเรื่อง
สาธุ ชอบแล้วครับ