• พ.อ.ดร.สฤษดิ์ แผนสนิท
  chaiyoo
  • 81
   โพสต์
  • 22
   ผู้ติดตาม
  • 165
   กำลังติดตาม
  • มองต่างมุม คิดนอกกรอบ เหรียญมีสองด้านเสมอ
  • รับราชการทหาร และบริษัท รปภ.
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.เวสเทริน