28 มิ.ย. 2021 เวลา 13:39
ฌานของท่าน อาฬารดาบส และ ของท่านอุททกดาบส เป็นดังนี้
PODCAST แนะนำ
การนั่งสมาธิด้วยการปิดอายตนะทั้ง 6 ไม่มีในพระสูตรใดๆ✔
ผลเสียหากยึดว่าการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติธรรม แบบเข้าใจง่าย ✔
ฌาน 2 รูปแบบ แบบเข้าใจง่าย ✔
สมถะ วิปัสสนา ละเอียด โดยย่อ ✔
อ้างอิง👇
มหาสัจกสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 12
ปาสราสิสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 12
โพธิราชกุมารสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 13
ตโปกรรมสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 15

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา