1 มิ.ย. 2021 เวลา 00:00

ฌาน 2 รูปแบบ แบบเข้าใจง่าย

PODCAST แนะนำ
ปฏิจจสมุปบาท✔
 
สติปัฏฐาน4✔
 
ฌาน1-4✔
 
อริยมรรคมีองค์ 8✔
อริยสัจ4✔
แนวทางสู่โสดาบัน✔
พระโสดาบัน✔
สาระน่ารู้✔

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา